Naar overzicht Volgende Vorige

Blue Wonder Oven, Grill & BBQ Reiniger

Professionele sterkte!Roosters schoon in 10 minuten!*

Verwijdert aangebrand vet


TOEPASSING

Verwijdert snel en grondig al het aangebrande en ingebrande vet. De werking wordt versterkt door de te reinigen oppervlakken handwarm te verwarmen.


GEBRUIKSAANWIJZING
Breng de oplossing aan middels sprayflacon. Laat 5 tot 10 minuten inwerken. Zo nodig boenen met een borstel of schuurspons. Spoel hierna de behandelde onderdelen met warm water schoon. Bij sterk vervuilde barbecueroosters de behandeling eventueel enige malen herhalen.  

* De Blue Wonder Oven, Grill & BBQ reiniger verwijdert vet en aanslag in 10 minuten. Het kan zijn dat er vet en vuil in het te reinigen materiaal is ingebakken of ingetrokken. In dat geval adviseren we de behandeling nog eens te herhalen, maar kan het zijn dat de vlek of aanslag niet volledig wordt verwijderd. Daarom wordt ook aangeraden om Blue Wonder Oven, Grill & BBQ reiniger regelmatig te gebruiken, bij voorkeur gelijk na gebruik van oven, grill of BBQ.


LET OP!

Bij voorkeur het product eerst testen op een onopvallende plaats. Blue Wonder is een hoog geconcentreerd reinigingsmiddel. Verwijder gemorst product direct met water om schade te voorkomen. Oppervlakken die met levensmiddelen in aanraking komen, moeten altijd zorgvuldig worden nagespoeld met schoon water om al het residu te verwijderen.Bevat: < 5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, < 5% anionogene oppervlakteactieve stoffen, < 5% amfotere oppervlakteactieve stoffen.

WAARSCHUWINGSINFORMATIE
Gevaar: Bevat: SODIUM HYDROXIDE. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden. Spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen, Oogbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Achter slot bewaren.
Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
VERPAKKING
1x500 ml. flacon. Art. 03565 EAN 8712038003565
6x500 ml. flacons in doos. Art. 00... EAN 8712038000...
palletbelading: 6 lagen met 26 dozen.
Meer info!