Naar overzicht Volgende Vorige

Blue Wonder Tegen Groene Aanslag

Zéér krachtig!Goed voor 150 m²!*

Voor muren, terrassen, schuttingen e.d.

 

TOEPASSING

Verwijdert groene aanslag. Breng aan, laat 36 uur intrekken, spuit af en weg groene aanslag! Toepasbaar op muren, daken, ramen, tegelpaden, flagstones, grafzerken, caravan, tuinmeubilair, hout, kunststof, glas enz.

 

GEBRUIKSAANWIJZING
Ter verwijdering van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen.
Grondig spuiten of borstelen met een oplossing van 5% van dit middel (5 L op 100 liter water). Zorg dat het oppervlak daarna minimaal 36 uur droog blijft. Na enkele dagen dode wieren, algen, vuil enz. verwijderen door met een harde straal af te spuiten resp. af te schrobben. Deze reinigende nabehandeling behoeft niet noodzakelijk op korte termijn te gebeuren, omdat dit middel geen schadelijke nawerking en dampwerking bezit. Om deze redenen kunnen behandelingen ook nog tot kort voor het planten worden uitgevoerd. Ter voorkoming van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen. Op schone ramen spuiten met een oplossing van 5% van dit middel (5 L op 100 liter water). In verband met de afwezigheid van schadelijke nawerking van dit middel en het geringe residu, behoeft en mag niet worden nagespoten. Door deze wijze van toepassen wordt het ontstaan van groene aanslag voor vele maanden tegen gegaan. Indien ramen (o.a. platglas) met de hand worden schoongemaakt (afschrobben) kan volstaan met een oplossing van 3% (300 mL per 10 liter water). Ter verwijdering en ter voorkoming van groene aanslag op muren, daken, tegelpaden, flagstones en grafzerken, ramen, bielsen, tuinmeubelen e.d. Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 5% van dit middel (500 ml op 10 liter water). Niet naspoelen. Niet op planten spuiten of gieten. Houd huisdieren weg van de behandelde plekken, zolang deze vochtig zijn. Opmerking: Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt. De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden. Dit middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik. Werkzame stof: N,N-didecyldimethylammoniumchloride - Gehalte: 45g/l.
*Dit product is speciaal ontwikkeld ter verwijdering van groene aanslag. Het kan zijn dat er groene aanslag in het te reinigen materiaal is ingetrokken. In dat geval adviseren we de behandeling nog eens te herhalen, maar kan het zijn dat de vlek of aanslag niet volledig wordt verwijderd. Daarom wordt ook aangeraden om Blue Wonder regelmatig te gebruiken, bij voorkeur 1 x per kwartaal.
 
Productnaam: BW! Tegen Groene Aanslag
Toelatingsnummer: 14474N
Toelatingshouder: Blue Wonder Holding

WAARSCHUWINGSINFORMATIE:
Gevaar: Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. Inhoud en verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval, volgens de lokale, regionale, nationale en/of internationale wetgeving. Houd huisdieren weg van de behandelde plekken zolang deze vochtig zijn. Gelekte/gemorste stof opruimen.

Bevat: DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE. Bevat: Desinfecteermiddel.
 


VERPAKKING
1x750 ml. flacon. Art. 03435 EAN 8712038003435
6x750 ml. flacons in doos. Art. 00... EAN 8712038000...
palletbelading: 6 lagen met 26 dozen.
Meer info!