Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Blue Wonder Webshop


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle bestellingen bij De Bever B.V. h.o.d.n. Blue Wonder (hierna: Blue Wonder) via deze website zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 35020835 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: www.bluewonder.nl

1.2 Door een bestelling bij Blue Wonder te plaatsen via deze website, gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Blue Wonder gelden ook ten behoeve van eventueel door Blue Wonder ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Blue Wonder zijn vrijblijvend. Blue Wonder heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Blue Wonder onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kunt u de overeenkomst ontbinden.

2.3 Blue Wonder heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden.

2.4 Blue Wonder mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden. Blue Wonder is echter niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door vervoerders welke zijn ingeschakeld door Blue Wonder.

2.5 Onverminderd de overige aan Blue Wonder toekomende rechten, heeft Blue Wonder in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen. Onder overmacht wordt verstaan elke van de Blue Wonder wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de Blue Wonder verplichtingen jegens u geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

2.6 U heeft een gegarandeerd en onvoorwaardelijk recht om binnen veertien dagen de overeenkomst te ontbinden en vervolgens nogmaals veertien dagen om de bestelling terug te sturen. Blue Wonder stort dan het volledige aankoopbedrag inclusief de retour-verzendkosten terug, ongeacht de reden die u opgeeft.

2.7 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

2.8 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Blue Wonder tot het moment van bezorging aan u of een vooraf aangewezenen bij Blue Wonder bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

2.9 Klachtenprocedure: Blue Wonder vindt een goede relatie met u als klant belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over ons product of onze dienstverlening. U kunt dan een e-mail sturen naar info@bluewonder.nl of een brief sturen naar Blue Wonder (zie contactgegevens op de website) of bellen naar onze klantenservice op telefoonnummer 0251-315683. Wij nemen u klacht dan in behandeling en reageren in principe binnen 1 week.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen in de webshop voor de aangeboden artikelen zijn in euro's en inclusief btw.

3.2 U kunt in de webshop alleen betalen via één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Blue Wonder.

Artikel 4. Diversen

4.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Blue Wonder deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

4.2 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Blue Wonder geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

4.3 Blue Wonder garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

4.4 De website van Blue Wonder en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Blue Wonder sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Blue Wonder onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. Blue Wonder geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan Blue Wonder garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Artikel 5. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

5.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

5.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.